usługi księgowe

Na nasza ofertę w zakresie usług księgowych składają się:

Księgi Handlowe:

 1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się: dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia,
 3. Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 4. Sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia; dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Ryczałt Ewidencjonowany:

 1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; dokonywanie rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Kadry i Płace:

 1. Prowadzenie ewidencji pracowników;
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
 3. Prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
 4. Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
 5. Rejestracja zwolnień lekarskich;
 6. Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
 7. Sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
 8. Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
 9. Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;
 10. Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
 11. Sporządzanie list płac;
 12. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;
 13. Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych;
 14. Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;
 15. Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
 16. Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;
 17. Sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
 18. Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
 19. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
 20. Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.
 
profitpolska.pl - biuro rachunkowe. Usługi księgowe i doradcze. Rachunkowość, płace, podatki, kadry, business plany - Warszawa